Ile trwają studia zaoczne?

Coraz większe grono osób, które z powodzeniem napisało egzamin maturalny, decyduje się na jednoczesne kontynuowanie nauki na uczelniach wyższych oraz pracę zawodową. W jaki sposób możliwe jest połączenie pracy ze studiami? Odpowiedzią są studia zaoczne, które stanowią świetną alternatywę dla dziennej formy kształcenia się. Zajęcia na nich odbywają się zazwyczaj w weekendy. Pozwala to na podjęcie pracy na pełen etat od poniedziałku do piątku i umożliwia jednoczesne podnoszenie kwalifikacji oraz zarabianie pieniędzy. Jak długo trwają studia zaoczne? Czy możliwy jest czas ich skrócenia? Zapraszamy do lektury tego artykułu, który przybliży Państwu temat studiów zaocznych!

Ile trwają studia zaoczne I stopnia?

Studia zaoczne pierwszego stopnia trwają trzy lata, czyli sześć semestrów. Wyjątkiem są studia inżynierskie, które trwają trzy i pół roku, co przekłada się na siedem semestrów nauki. Zajęcia odbywają się w soboty i niedzielę, a uczestnictwo w studiach zaocznych możliwe jest pod warunkiem regularnego opłacania czesnego za studia.

Ukończenie studiów licencjackich i obronienie pracy licencjackiej umożliwia uzyskanie stopnia licencjata. W przypadku studiów inżynierskich obrona pracy inżynierskiej po zakończeniu studiów kończy się nadaniem tytułu inżyniera. Zdobycie go w ten sposób daje dokładnie takie same uprawnienia jak zdobycie licencjatu czy inżyniera na studiach dziennych.

Pod względem czasu trwania oraz oficjalnych efektów kształcenia nie ma zatem różnicy między studiami dziennymi i zaocznymi. W tym drugim przypadku należy jednak nastawić się na trzy intensywne lata. Nawet połowa weekendów w trakcie roku akademickiego nie służyła będzie wypoczynkowymi po tygodniu pracy, lecz siedzeniu w salach wykładowych lub studiowaniu przez internet od wczesnych godzin rannych do wieczora.

Ile trwają studia zaoczne magisterskie?

Rozpoczęcie studiów magisterskich oraz magisterskich inżynierskich możliwe jest dopiero po wcześniejszym ukończeniu studiów licencjackich lub studiów inżynierskich. Studia magisterskie dla osób, które posiadają stopień licencjata, trwają dwa lata, czyli cztery semestry. Studia magisterskie inżynierskie trwają 1,5 roku, czyli trzy semestry.

Podjęcie studiów zaocznych drugiego stopnia nie wymaga natomiast ukończenia wcześniejszego etapu w tej samej formie. Wielu studentów po napisaniu licencjatu decyduje się więc na podjęcie pracy na pełen etat i zdobywanie doświadczenia zawodowego, a staranie się o magistra zaocznie, na weekendowych zjazdach.

Ukończenie studiów magisterskich i obrona pracy magisterskiej pozwala na uzyskanie stopnia naukowego magistra. Osoby, które ukończą studia magisterskie inżynierskie i obronią pracę dyplomową, uzyskają stopień naukowy magistra inżyniera.

Jak szybko robi się zaocznie doktorat?

Studia doktorskie trwają zazwyczaj cztery lata, czyli osiem semestrów. Polski system edukacji dopuszcza ukończenie doktoratu zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. Podobnie jak w przypadku studiów pierwszego i drugiego stopnia, osoba robiąca doktorat zaocznie zobowiązana jest do opłacania czesnego.

Warto pamiętać, że nawet zaoczny doktorat może wymagać od studenta prowadzenia w jakimś wymiarze zajęć dla studentów. Zgodnie z Ust. 1 Par. 13 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy pracodawca musi udzielić pracownikowi 6 godzin w tygodniu lub 24 godzin w miesiącu wolnego na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w szkole zawodowej, w szkole wyższej, w placówce naukowej albo w jednostce badawczo-rozwojowej.

W celu zdobycia stopnia doktora należy z powodzeniem ukończyć cały czteroletni okres studiów oraz obronić pracę doktorską. Podobnie jak w przypadku edukacji wyższej na poprzednich etapach, koszt studiów doktorskich może zostać zamortyzowany, o czym piszemy w dalszej części artykułu.

Czy da się skrócić czas studiów zaocznych?

Skrócenie czasu studiów zaocznych jest możliwe pod warunkiem pracy w zawodzie ściśle powiązanym z kierunkiem nauki. Obecne przepisy umożliwiają zdobywanie punktów ECTS, które są niezbędne do zaliczenia przedmiotów na studiach, poprzez pracę zawodową. W niektórych przypadkach skraca to czas studiów nawet o połowę, więc warto dowiedzieć się, czy możliwy jest indywidualny tok studiów.

Warto zaznaczyć, że możliwa jest również amortyzacja kosztów studiów zaocznych i pokrycie części (lub nawet całości czesnego) ze środków, które student może otrzymać za bardzo dobre wyniki w nauce. Pieniądze te można otrzymać ze stypendium naukowego, które przysługuje studentom o najwyższych średnich ocen na roku i wypłacane jest co miesiąc, przez cały okres trwania roku akademickiego.